§ 1   Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Polixel sp. z o.o. usług, w tym usług drogą elektroniczną i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korzystając z Serwisu YUBI Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
3. Operatorem YUBI jest Spółka Polixel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karola Libelta 1a/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS po numerem KRS: 0000421677, NIP: 7792405790, REGON: 302119233.

 

§ 2   Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
3. Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.
4. Usługa – usługa świadczona przez Polixel Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
5. Usługodawca – Polixel sp. z o.o. właściciel i administrator serwisu.
6. Umowa – umowa o świadczenie przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika Usług zawierana z chwilą Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika, będących jednocześnie usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna.
7. Aplikacja – aplikacja mobilna dla systemów: Android, a której celem jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z ofertą Partnerów i skorzystania z usługi YUBI oraz ewentualną zapłatę za zrealizowane przez Partnera usługi gastronomiczne/handlowe za pośrednictwem Aplikacji. Aplikacja jest pobierana przez Użytkownika i instalowana w pamięci Urządzenia Użytkownika;
8. Partner – przedsiębiorca, z którym Polixel sp. z o.o. zawarł odrębną umowę o współpracy polegającej m.in. na oferowaniu Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji usług Partnera. Informacje na temat aktualnych Partnerów znajdują się na Stronie i w Aplikacji.
9. Usługa gastronomiczna/handlowa – udostępnione za pośrednictwem Aplikacji odpłatne usługi oferowane przez Partnera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej świadczone w związku z współpracą Partnera z Polixel sp. z o.o.
10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Profilu Użytkownika, skutkująca utworzeniem Konta Użytkownika poprzez m.in. jednorazowe podanie przez Użytkownika adresu e-mail będącego Loginem i Hasła, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Aplikacji;
11. Formularz rejestracyjny – formularz służący do założenia Konta Użytkownika, wykorzystywany przy Rejestracji, a zobowiązujący Użytkownika do podania: numeru telefonu, adresu email (Loginu) i Hasła;
12. Konto Użytkownika – dostępny za pośrednictwem Aplikacji, utworzony wskutek Rejestracji profil Użytkownika, obsługiwany przez Usługodawcę pod określoną nazwą (Login) i zabezpieczony Hasłem, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem Aplikacji.
13. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji znaków, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;
14. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, w postaci adresu e-mail, wymagane wraz z Hasłem do założenia i obsługi Konta Użytkownika;
15. Kod YUBI – 6 cyfrowy kod niezbędny do zrealizowania usługi YUBI generowany przez Aplikację.
16. Benefit – dostępne w Systemie YUBI, premie, rabaty, konkursy, vouchery dla zarejestrowanych użytkowników Systemu YUBI lub/oraz dla aktywnych Użytkowników.
17. Premia – benefit dla nowych użytkowników, który może zostać wykorzystany wyłącznie w trakcie płatności bezgotówkowej za towary lub usługi u Partnera. Premię użytkownik otrzymuje jednorazowo.
Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Premii w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa. Szczegółowa informacja na temat Partnerów obsługujących Premie zostanie podana na stronie www.yubi.com.pl i w aplikacji mobilnej.
18. Portfel Użytkownika – dostępny za pomocą Aplikacji, utworzony indywidualnie dla Użytkownika portfel, umożliwiający gromadzenie Bonusów i Benefitów, które zostaną rozliczone na towary/usługi oferowane przez Partnera przy użyciu aplikacji mobilnej.
19. Urządzenie Użytkownika – należące do Użytkownika przenośne urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim telefonu komórkowego, smartfona, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego;
20. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem URL: www.yubi.com.pl, za pomocą którego Usługodawca umożliwia uzyskanie informacji dotyczących Usługi oraz Partnerów.

 

§ 3  Osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Polixel Sp. z o. o.; korzystanie z konta

1. Z usług świadczonych przez Polixel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu może korzystać każda osoba fizyczna posiadająca:
a. co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b. aktywne konto użytkownika zarejestrowane w serwisie.
2. Skorzystanie z usług wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych Polixel Sp. z o. o. – zarówno usług świadczonych drogą elektroniczną jak i usług dodatkowych.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta.
4. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta Użytkownika uznawane będą za czynności wykonane przez Użytkownika, będącego posiadaczem danego Konta. Użytkownik odpowiada za skutki takiej czynności zarówno wobec Polixel Sp. z o. o. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy czynności dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu hasła pozyskanego w sposób niezgodny prawem.
5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa korzystania z Konta, a w szczególności o utracie dostępu do konta oraz kradzieży albo nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła.

 

§ 4   Opłaty

Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.
1. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Użytkownik powinien mieć na uwadze, że:
a. Serwis YUBI nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych;
b. Wszelki koszty połączenia Użytkownika ze Stroną oraz koszty pobrania i eksploatacji Aplikacji, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play, koszty dokonania
płatności online za usługi, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Użytkownik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
c. Serwis YUBI nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.

 

§ 5   Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego wyposażonego w system operacyjny Android (w wersji 4.4 lub wyższej) oraz sprawnego i aktywnego modułu dostępu do sieci Internet, na którym Aplikacja jest zainstalowana i aktywnego konta e-mail.
2. Serwis YUBI wyraża zgodę na pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze sklepów internetowych Google Play, z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych w nich przewidzianych.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za nieprawidłowe działanie serwisu lub spowodowane:
a. działaniem siły wyższej;
b. nieuprawnionym działaniem osób trzecich;
c. wadliwym działaniem serwera;
d. nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika;
e. nieprawidłowym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika.

 

§ 6 Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu YUBI

1.   Zakazane jest wykorzystywanie serwisu YUBI w sposób i w celu sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w serwisie YUBI treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, a w szczególności treści:
a.     powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe;
b.      propagujące treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne;
c.      o charakterze pornograficznym;
d.      sprzeczne z dobrymi obyczajami;
e.      naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;
f.       godzące w dobra osobiste osób trzecich;
g.      zawierające treści o charakterze reklamowym, w tym promujące inne strony internetowe.
3. Serwis YUBI może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi usuwając Konto użytkownika z powodu w/w naruszeń.
4. Skorzystanie przez Serwis YUBI z prawa do usunięcia Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie po uprzednim mailowym poinformowaniu Użytkownika o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w ust.
2 i wyznaczeniu mu jednocześnie co najmniej 14 dniowego terminu do ich zaprzestania lub przyjęcia stanowiska w sprawie, które pozwalać będzie na uznanie, że nie doszło do naruszenia Regulaminu we wskazanym zakresie.
5. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w ust. 2 lub nie prześle stanowiska w sprawie, które pozwalać będzie na uznanie, że nie doszło do naruszenia Regulaminu we wskazanym zakresie, Serwis YUBI ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 

§ 7 Rejestracja Użytkownika

1. Korzystanie z Aplikacji uwarunkowane jest uprzednią Rejestracją i założeniem Konta Użytkownika.
2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
3. Rejestracja ta polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
i. Pobraniu Aplikacji: ze sklepu internetowego Google Play Aplikacji;
ii. poprawnym zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu użytkownika;
iii. wypełnieniu przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego
udostępnionego przez Serwis YUBI za pośrednictwem Aplikacji;
iv. ustaleniu indywidualnego Hasła;
v. odznaczenie odpowiednich pól w Formularzu rejestracyjnym potwierdzających:
a. wyrażenie przez Użytkownika zgody na zawarcie Umowy;
b. oświadczenie przez Użytkownika o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacji ich zapisów;
c. wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym;
4. Uwierzytelnianie dostępu do Konta Użytkownika następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasła.
5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta podmiotom trzecim.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie.
7. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania Hasła i Loginu do Konta Użytkownika podmiotom trzecim.

 

§ 8 Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą

1. Umowa pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, której zasady zawarte są w Regulaminie, zostaje zawarta z chwilą zakończenia pomyślnie przez Użytkownika Rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika.
2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że przystępuje do korzystania z Aplikacji dobrowolnie, wszelkie podanie przez niego celem
dokonania Rejestracji dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5. Użytkownik może w dowolnym momencie obowiązywania z Umowy wypowiedzieć ją i zrezygnować z korzystania z Usługi, w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Serwis YUBI
poinformuje go o zmianie Regulaminu, a Użytkownik nie zaakceptuje wprowadzonych do jego treści zmian.
6. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika następuje przez usunięcie przez Użytkownika należącego do niego Konta Użytkownika oraz usunięcie Aplikacji z Urządzenia i nie wymaga
składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

 

§ 9 Zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu YUBI

1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Aplikacji po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika.
2. Warunkiem wykorzystania Premii w punkcie Partnera jest posiadanie przez Użytkownika w momencie jego realizacji urządzenia mobilnego umożliwiającego wygenerowania Kodu YUBI.
3. W celu skorzystania z Premii lub Benefitu wykonywane są następujące czynności:
a. Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika przy użyciu Hasła i adresu e-mail;
b. Użytkownik generuje kod YUBI w aplikacji mobilnej;
c. Partner wpisuje Kod do aplikacji sprzedażowej umożliwiającej realizację Premii u Partnera;
d. Użytkownik w aplikacji mobilnej potwierdza płatność (pojawia się okno z kwotą transakcji);
e. Następuje obciążenie Portfela;
f. Partner otrzymuje informację o statusie płatności do aplikacji sprzedażowej;
g. Użytkownik dostaje informację o statusie płatności w aplikacji mobilnej YUBI.
4. W przypadku wykorzystania Premii lub niepełnej Premii Użytkownik może skorzystać z następujących zasad dokonywania płatności:
1. Użytkownik płacąc Partnerowi za skorzystanie z usług Partnera ma możliwość dokonania opłaty przy pomocy urządzenia Użytkownika i Aplikacji, tj. za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznej Espago.
Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu Espago:
a. Skorzystanie z systemu jest dobrowolne;
b. płatności za pośrednictwem mogą dokonywać Użytkownicy uprawnieni do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności;
c. korzystając z systemu Użytkownik udostępnia swoje dane niezbędne do realizacji przelewu operatorowi systemu, tj. spółce PSP Polska Sp. z o.o., która to spółka w tym zakresie staje się administratorem udostępnionych jej danych Użytkownika;
d. Usługodawca Espago udostępnia za pośrednictwem Aplikacji odpowiedni formularz transakcji, której przebieg polega kolejno na:
I. dodaniu karty płatniczej do systemu przez klienta, gdzie Espago posiada podgląd w aplikacji w formie bezpiecznej;
II. zainicjowaniu płatności przez Partnera po zrealizowanej usłudze płatność w kwocie wynikającej z zamówienia;
III. wybraniu przez Użytkownika metody płatności (karty). W przypadku posiadania jednej karty płatniczej, jest ona wybierana automatycznie.
IV. Wyświetleniu przez aplikację podsumowania rachunku;
V. Zaakceptowaniu przez Użytkownika płatności poprzez przeciągniecie palcem lub touch id.
e. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia i gwarantuje wyłącznie PSP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
5. Odpowiedzialność za usługi Partnera realizowane ponosi Partner jako strona umowy o wykonanie takich usług.

 

§ 10   Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące jakości usług świadczonych przez Polixel Sp. z o.o. kierowane są na adres korespondencyjny Usługodawcy: Polixel Sp. z o.o., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków lub w drodze korespondencji elektronicznej kierowanej na adres: biuro@polixel.net.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w kolejności ich wpływu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczone od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w profilu użytkownika.

 

§ 11   Polityka Prywatności

1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy i świadczenia Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo do korekty oraz aktualizacji udostępnionych danych.
2. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe nie będą udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu – za wyjątkiem organów lub osób trzecich, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawą zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
a. adres poczty elektronicznej Użytkownika;
b. numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;
4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji usługi.
6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również w celu informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez Usługodawcę.
7. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Użytkownika, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.
8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

§ 12   Informacja o plikach cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Polixel Sp. z o. o.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie, po zalogowaniu, sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – przeglądarki internetowe – zazwyczaj domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Polixel Sp. z o. o. reklamodawców oraz partnerów.
10. Usługodawca zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
i. Mediacja – prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały
(np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/
Page/podstawowe_informacje);
ii. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
iii. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
iv. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony
pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&;lng=PL
2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Polixel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania usługi YUBI, zmiany wyglądu lub/i funkcjonalności Aplikacji, aktualizacji Aplikacji, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania Zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o Zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy poprzez usunięcie Konta Użytkownika i odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
2. Polixel sp. z o.o., z poinformuje Użytkownika o zmianach za pośrednictwem komunikatów wyświetlających się przy uruchamianiu Aplikacji na Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na Stronie.
3. Treść Regulaminu i Polityki Prywatności może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika za pośrednictwem Strony www.yubi.com.pl w każdym czasie.
4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowie o świadczenie Usługi zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Polixel Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2017 r.